Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.1 ~ No.26

Parent Koi :Mako Kohaku

Date of birth:08,2017

The harvest from mud pond

Guarantee Female

No.1
Mako Kohaku-2y old 53cm

MOVIE


No.2
Mako Kohaku-2y old 51cm

MOVIE


No.3
Mako Kohaku-2y old 51cm

MOVIE


No.4
Mako Kohaku-2y old 53cm

MOVIE


No.5
Mako Kohaku-2y old 52cm

MOVIE


No.6
Mako Kohaku-2y old 52cm

MOVIE


No.7
Mako Kohaku-2y old 53cm

MOVIE


No.8
Mako Kohaku-2y old 52cm

MOVIE


No.9
Mako Kohaku-2y old 53cm

MOVIE


No.10
Mako Kohaku-2y old 52cm

MOVIE


No.11
Mako Kohaku-2y old 48cm

MOVIE


No.12
Mako Kohaku-2y old 52cm

MOVIE


No.13
Mako Kohaku-2y old 51cm

MOVIE


No.14
Mako Kohaku-2y old 53cm

MOVIE


No.15
Mako Kohaku-2y old 53cm

MOVIE


No.16
Mako Kohaku-2y old 53cm

MOVIE


No.17
Mako Kohaku-2y old 53cm

MOVIE


No.18
Mako Kohaku-2y old 51cm

MOVIE


No.19
Mako Kohaku-2y old 53cm

MOVIE


No.20
Mako Kohaku-2y old 50cm

MOVIE


No.21
Mako Kohaku-2y old 52cm

MOVIE


No.22
Mako Kohaku-2y old 53cm

MOVIE


No.23
Mako Kohaku-2y old 52cm

MOVIE


No.24
Mako Kohaku-2y old 53cm

MOVIE


No.25
Mako Kohaku-2y old 53cm

MOVIE


No.26
Mako Kohaku-2y old 50cm

MOVIE

Auction menu
Mako Kohaku-2y old-Kohaku
The harvest from mud pond
No.1-No.26
G Mako Kohaku-2y old-Kohaku
The harvest from mud pond
No.27-No.84
G Mako Kohaku-2y old-Kohaku
The harvest from mud pond
No.85-No.136
Ryujin-2y old-Sanke
The harvest from mud pond
No.137-No.152
G Mako Kohaku-2y old-Sanke
The harvest from mud pond
No.153-No.182
Bentley Bloodline-2y old-Ginrin Kohaku
The harvest from mud pond
No.183-No.186
2y Male
The harvest from mud pond
No.187-No.218
3y・4yMale
No.219-No.224
Tosai-1y old
Tategoi high class show-quality tosai 50 pieces
No.225-No.274
Single Color Koi
No.275-No.287