Kohaku-Kohaku
No.1 ~ No.57

No.1
Kohaku 18cm

MOVIE


No.2
Kohaku 21cm

MOVIE


No.3
Kohaku 19cm

MOVIE


No.4
Kohaku 20cm

MOVIE


No.5
Kohaku 21cm

MOVIE


No.6
Kohaku 20cm

MOVIE


No.7
Kohaku 21cm

MOVIE


No.8
Kohaku 21cm

MOVIE


No.9
Kohaku 20cm

MOVIE


No.10
Kohaku 19cm

MOVIE


No.11
Kohaku 19cm

MOVIE


No.12
Kohaku 19cm

MOVIE


No.13
Kohaku 18cm

MOVIE


No.14
Kohaku 21cm

MOVIE


No.15
Kohaku 16cm

MOVIE


No.16
Kohaku 21cm

MOVIE


No.17
Kohaku 23cm

MOVIE


No.18
Kohaku 23cm

MOVIE


No.19
Kohaku 23cm

MOVIE


No.20
Kohaku 22cm

MOVIE


No.21
Kohaku 21cm

MOVIE


No.22
Kohaku 24cm

MOVIE


No.23
Kohaku 21cm

MOVIE


No.24
Kohaku 24cm

MOVIE


No.25
Kohaku 23cm

MOVIE


No.26
Kohaku 24cm

MOVIE


No.27
Kohaku 24cm

MOVIE


No.28
Kohaku 24cm

MOVIE


No.29
Kohaku 25cm

MOVIE


No.30
Kohaku 26cm

MOVIE


No.31
Kohaku 20cm

MOVIE


No.32
Kohaku 18cm

MOVIE


No.33
Kohaku 18cm

MOVIE


No.34
Kohaku 16cm

MOVIE


No.35
Kohaku 21cm

MOVIE


No.36
Kohaku 16cm

MOVIE


No.37
Kohaku 15cm

MOVIE


No.38
Kohaku 17cm

MOVIE


No.39
Kohaku 19cm

MOVIE


No.40
Kohaku 15cm

MOVIE


No.41
Kohaku 18cm

MOVIE


No.42
Kohaku 19cm

MOVIE


No.43
Kohaku 20cm

MOVIE


No.44
Kohaku 21cm

MOVIE


No.45
Kohaku 20cm

MOVIE


No.46
Kohaku 21cm

MOVIE


No.47
Kohaku 21cm

MOVIE


No.48
Kohaku 21cm

MOVIE


No.49
Kohaku 23cm

MOVIE


No.50
Kohaku 22cm

MOVIE


No.51
Kohaku 21cm

MOVIE


No.52
Kohaku 21cm

MOVIE


No.53
Kohaku 20cm

MOVIE


No.54
Kohaku 19cm

MOVIE


No.55
Kohaku 18cm

MOVIE


No.56
Kohaku 16cm

MOVIE


No.57
Kohaku 16cm

MOVIE

Auction menu
Kohaku-1y old-Kohaku
No.1-No.57
Sanke-1y old-Sanke
No.58-No.96
Showa-1y old-Showa
No.97-No.116
Ginrin Kohaku-1y old-Ginrin Kohaku
No.117-No.133
Additional Koi-1y old
Group Koi